注册 登录  
 加关注
   显示下一条  |  关闭
温馨提示!由于新浪微博认证机制调整,您的新浪微博帐号绑定已过期,请重新绑定!立即重新绑定新浪微博》  |  关闭

拱小六(6)班的博客

我们是最棒的!永远是最好的,最棒的!

 
 
 

日志

 
 

一至四单元看拼音写词语练习  

2012-11-03 19:20:50|  分类: 默认分类 |  标签: |举报 |字号 订阅

  下载LOFTER 我的照片书  |
 

第一单元

guǒ  shí    jīn   sè    bō   làng    yóu   yú    qū   bié

(        )     (        )     (         )     (        )    (         )

jù   dà      ān  quán    shí  kuài    yǐ  jīng    píng guǒ

(         )      (         )      (          )      (         )     (          )

chē zhàn    huá   lì     gǔ    zi    yún  céng    rú   guǒ

(         )      (         )      (          )      (         )     (          )

wá   wa    xiě   zì     yú   shì     rèn   shi   shù   zhī

(         )      (         )      (          )      (         )     (          )

fēng  yè   huáng dòu     jì   zhù     fēn  fēn    liú   hǎi

(         )    (          )        (          )      (         )     (          )

jiǎ chóng   láo  dòng     zuò  yè     shǒu xiān    qí  zhōng

(         )     (         )       (          )      (          )      (          )

zhuàng dà  tái  dēng     xiāng yí    fēng  shōu    hǎo xīn

(         )      (         )      (          )      (           )     (          )

qū   fēn   shǒu zhǎng    shēng zì    jīn  huáng   jīng cháng

(         )     (         )       (          )      (          )      (          )

ān  níng   zhàn  lì      dòu miáo    zhī   yè      shān  wā

(         )     (         )       (          )      (          )      (          )

shí  zì    làng huā      fēng jǐng qū    chūn huá qiū shí

(      )    (       )     (            )   (               )

jìn xīn jìn lì     jǐng sè yí rén     jīn qiū shí jié 

(            )    (             )    (              )

 

 

第二单元 

èr   hú    kàn   xì    xià   qí     gāng   qín    guān  kàn

(      )   (       )   (       )    (        )   (        )

tán qín    yǎng  jī    qín shēng    xiū    xi    shēn  shǒu

(      )   (       )   (       )    (        )   (        )

xiāng tián  chàng gē    yuàn  zi    kāi   chú     qì    xi

(       )  (       )   (       )    (        )    (       )

nín   hǎo   qiān guà    kùn  zhù    tuán  yuán    qīng shān

(       )  (       )   (       )    (         )   (       )

níng jìng   jiào shì    tóng yàng   xué   xiào     yí   qiè

(       )  (       )    (       )   (        )    (       )

jiào  shī  xiǎng liàng   bān   jí    hā   qiàn     yuán dàn

(       )  (       )    (       )   (        )    (       )

shū   bāo  nào  zhōng    tàn   qì    chí   dào     rè   nào

(       )  (       )    (       )   (        )    (       )

jí   gé    shēn   tǐ     zǐ    xì    míng  cì     wài  miàn

(       )  (       )    (       )   (        )    (       )

sòng  lǐ   jiā   fǎ     jì   shí     gèng  jiā     xì   xīn 

(       )  (       )    (       )   (        )    (       )

shào xiān duì yuán          pēng pēng de

(               )          (           )

 

    第三单元

xī  yáng    yǔ   qí    shān  chuān   shén  zhōu   jiǎng tái

(       )   (      )   (         )   (        )   (       )

mín  zú     qí  zhì    zhēng  qǔ     yì    wàn    qīng jié

(       )   (      )   (         )   (        )   (       )

huān qìng   zǔ  guó    zhōng yāng   qìng   zhù     gē   gǔ         

(       )   (      )   (         )   (        )   (       )

shì chǎng   páng biān   yōu  xiù     yīn  tiān     huā  tán

(       )   (      )   (         )   (        )   (       )

chéng shì   zhōng guó    dì   tú     shēn  qǐng    bù   pǐ

(       )   (      )   (         )   (        )   (       )

hù xiāng    běi jīng    lèi  shuǐ    yōng  bào     hǎi yáng

(       )   (      )   (         )   (        )   (       )

biǎo yáng   jiǎng huà   dǎ   sǎo     shǒu  zhǐ     jiē  zhe

(       )   (      )   (         )   (        )   (       )

chī  jīng   gù  xiāng   shí  hòu     qí   guài      fā yáng

(       )   (      )   (         )   (        )   (       )

lì jiāo qiáo    yǔ zhòng bù tóng     lǜ shù chéng yīn

(         )     (              )     (               )

 

 

 

第四单元

chǐ  cùn     luò  yè     bǔ  dīng     bá   cǎo    yòng gōng

(       )    (      )    (       )    (       )   (       )

bāng zhù     suǒ  yǐ     shū  xìn     jǐng  yán   tái  tóu

(       )    (      )    (       )    (       )   (       )

qīng  wā     zuò  cuò    huí  dá      hái  yǒu    yǔ   yán

(       )    (      )    (       )    (       )   (       )

měi  tiān    zhì chóng   qiān guà     kuài  màn   zěn   me

(       )    (      )    (       )    (       )   (       )

sī xiǎng     zhuǎn wān   shēn qiǎn    piào liang   gōng  fu

(       )    (      )    (       )    (       )   (       )

biǎo shì     chuī  hào   hàn  shuǐ    shāng  xīn   xī  shōu

(       )    (      )    (       )    (       )   (       )

bái  tù      gào   sù    hú    li      hóu    zi   jī   jí

(       )    (      )    (       )    (       )   (       )

yì kē shù    yì kē dòu    chuān yī fu    yí chuàn  chuàn

(        )   (        )   (          )   (              )

gōng gòng chǎng suǒ     wú biān wú jì     gāo xìng jí le

(                 )     (            )    (            )

 

  评论这张
 
阅读(77)| 评论(0)
推荐 转载

历史上的今天

在LOFTER的更多文章

评论

<#--最新日志,群博日志--> <#--推荐日志--> <#--引用记录--> <#--博主推荐--> <#--随机阅读--> <#--首页推荐--> <#--历史上的今天--> <#--被推荐日志--> <#--上一篇,下一篇--> <#-- 热度 --> <#-- 网易新闻广告 --> <#--右边模块结构--> <#--评论模块结构--> <#--引用模块结构--> <#--博主发起的投票-->
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

页脚

网易公司版权所有 ©1997-2018