注册 登录  
 加关注
   显示下一条  |  关闭
温馨提示!由于新浪微博认证机制调整,您的新浪微博帐号绑定已过期,请重新绑定!立即重新绑定新浪微博》  |  关闭

拱小六(6)班的博客

我们是最棒的!永远是最好的,最棒的!

 
 
 

日志

 
 

2013年04月16日  

2013-04-16 19:32:05|  分类: 默认分类 |  标签: |举报 |字号 订阅

  下载LOFTER 我的照片书  |
 

人教版语文第四册看拼音写词写句复习 (六)                 班级:______    姓名:________  等级:______

 

nǎo  jīn    líng lóng     jīng  yà    tán   tiān     pài  rén

 

 

 

 yǐn  lù        liè  chē     mì fēng      qiāo mén     fù  jìn

 

 

 

 wǎng cháng   diū  shī     jiāo  jí      bái fèi      bā  wàng

 

 

 

 zǒng suàn    cóng  cǐ     shù  zhuāng  féi  dà      huī   sè

 

 

 

 tǎo yàn       dàn  ké       qī fù      chìbǎng    bīng lěng

 

 

 

 tiān  é      qī piàn      xiǎo gǒu      lóu  tī       kěn dìng

 

 

 

chǒu  xiǎo  yā        shǒu  zhū  dài   tù       luàn  zāo  zāo

 

                     

 

bā   de   yī  shēng    dú  shū  bǎi  biàn    qí  yì  zì  xiàn

 

 

 

     jīn   pí   lì   jìn          zhuǎn  lái  zhuǎn qù

 

 

 

     zì  yán   zì   yǔ           bá   miáo zhù  zhǎng

 

 

 

yòu  féi   yòu  zhuàng       tóng  xīn   xié  lì

 

 

 

zhòng zhì  chéng chéng       wàn  zhòng yì  xīn

 

 

 

    zhàn wú   bù   shèng         rén  wài  yǒu   rén

 

 

 

     tiān  wài  yǒu  tiān          bó  cǎi   zhòng cháng

 

 

 

     duō  duō  yì   shàn         tān  xiǎo  shī  dà

 

 

 

qīng zhòng dào  zhì          xiǎo  tí   dà   zuò

 

 

 

qín  xué  hào  wèn          hào  xué  bù   juàn

  评论这张
 
阅读(17)| 评论(0)
推荐 转载

历史上的今天

在LOFTER的更多文章

评论

<#--最新日志,群博日志--> <#--推荐日志--> <#--引用记录--> <#--博主推荐--> <#--随机阅读--> <#--首页推荐--> <#--历史上的今天--> <#--被推荐日志--> <#--上一篇,下一篇--> <#-- 热度 --> <#-- 网易新闻广告 --> <#--右边模块结构--> <#--评论模块结构--> <#--引用模块结构--> <#--博主发起的投票-->
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

页脚

网易公司版权所有 ©1997-2018