注册 登录  
 加关注
   显示下一条  |  关闭
温馨提示!由于新浪微博认证机制调整,您的新浪微博帐号绑定已过期,请重新绑定!立即重新绑定新浪微博》  |  关闭

拱小六(6)班的博客

我们是最棒的!永远是最好的,最棒的!

 
 
 

日志

 
 

2013年04月16日  

2013-04-16 19:34:57|  分类: 默认分类 |  标签: |举报 |字号 订阅

  下载LOFTER 我的照片书  |
 

人教版语文第四册看拼音写词写句复习 (7)                            班级:______    姓名:________  等级:________

xiǎo gǒu     lóu  tī      kěn dìng     nǎo  jīng    líng  long

 

 

jīng  yà     tán  tiān     pài rén      yǐn  lù      lìe  chē 

 

mì fēng     qiāo mén     fù  jìn     wǎng cháng    dīu  shī

 

jiāo  jí      bái  fèi      bā  wàng    zǒng  suàn   cóng  cǐ

 

 

shù zhuāng    féi  dà      huī  sè     tǎo   yàn    dàn   ké

 

qī   fù       tiān  é      chì bǎng    bīng lěng    qī  piàn

 

 

pā   dē   yī  xià         chǒu xiǎo  yā      luàn  zāo  zāo

 

 

shǒu  zhū  dài  tù         jīn  pí   lì   jìn

 

zhuǎn lái  zhuǎn qù    zì  yán  zì   yǔ    bá  miáo zhù  zhǎng

 

 

yòu  féi  yòu zhuàng  tong xīn  xié  lì  zhòng zhì chéng chéng

 

wàn zhòng  yī xīn   zhàn  wú  bù  shèng   rén  wài  yǒu  rén

 

tiān  wài  yǒu  tiān  bó  cǎi  zhòng cháng  duō  duō  yì shàn

 

tān  xiǎo  shī dà    qīng zhòng dào  zhì   xiǎo  tí   dà   zuò

 

qín  xué  hào  wèn            hào  xué  bù   juàn 

 

dú   shū  bǎi  biàn  qí   yì   zì  xiàn

  评论这张
 
阅读(22)| 评论(0)
推荐 转载

历史上的今天

在LOFTER的更多文章

评论

<#--最新日志,群博日志--> <#--推荐日志--> <#--引用记录--> <#--博主推荐--> <#--随机阅读--> <#--首页推荐--> <#--历史上的今天--> <#--被推荐日志--> <#--上一篇,下一篇--> <#-- 热度 --> <#-- 网易新闻广告 --> <#--右边模块结构--> <#--评论模块结构--> <#--引用模块结构--> <#--博主发起的投票-->
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

页脚

网易公司版权所有 ©1997-2018